Jirnsum kent drie buurtverenigingen welke regelmatig activiteiten organiseren voor haar leden:

Buurtvereniging “Om ‘e Terp”
Informatie: info@ometerp.nl

Om ‘e Terp bestrijkt het volgende gebied:
– Himdyk
– De Terp
– Dekemastrjitte
– Kerkebuurt
– de Pôle
– Veldmanhofke
– Douwemastrjitte 51a t/m 99 en 32 t/m 102
– Mauritsiuspaad


Buurtvereniging “Suderein”
Informatie: suderein@live.nl

Suderein bestrijkt het volgende gebied:
– Abbenwiersterdyk
– Grienedyk
– Wjitteringswei
– Industieweg
– It String
– Fonterbuorren
– Heareburch
– Gravinnewei
– Slinke
– Rijksweg 138 t/m 198 en Rijksweg 97 t/m 157
– Ysbaenstrjitte


Buurtvereniging “Om ‘e Toer”
Informatie: ometoer@hotmail.com

Om ‘e Toer bestrijkt het volgende gebied:
– Rijksweg 3 t/m 91 en 4 t/m 132
– Molestrjitte
– Ekke Blaauwstrjitte
– Grouwsterdyk
– Leppedyk
– Reinerswei
– Learewei
– It Kampke
– De Stripe
– Molehiem
– Douwemastrjitte 1 /tm 51 en 2 t/m 12