Update Verkenning brug Oude Schouw

De demissionair minister van Infrastructuur en Waterstaat Mark Harbers heeft recent in een Bestuurlijk Overleg met de regionale partners Noord-Nederland over het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) gesproken [Kamerbrief over BO’s MIRT november 2023 | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl]. Hierin is over de vervanging van brug Oude Schouw gesproken. 

 

Aanleiding

Rijkswaterstaat werkt sinds 2020 aan een verkenning van een nieuwe oeververbinding bij Oude Schouw. De huidige brug Oude Schouw voldoet namelijk niet aan de eisen van de hoofdvaarweg en heeft het einde van de levensduur bereikt. Het proces is in 2021 stop gezet omdat er op dat moment geen budget was voor vervanging van deze brug. Afgelopen zomer is er in de Voorjaarsnota weer budget opgenomen voor de vervanging van de brug Oude Schouw. Dit betekent dat we het proces van de verkenning verder kunnen doorlopen en afronden. Dit begint met de afweging van de kansrijke alternatieven (beweegbare brug met een doorvaarthoogte van 7,4 meter, beweegbare brug met een doorvaarthoogte van 9,1 meter en het aquaduct) naar het advies voorkeursalternatief voor de oeververbinding.

 

Advies voorkeursalternatief

Er is een advies voorkeursalternatief in de Verkenning naar voren gekomen. Dit voorkeursalternatief gaat uit van vervanging van de huidige brug door een draaibrug met een doorvaarthoogte van 7,4 meter op de huidige locatie van de huidige brug. 

We hebben dit advies voorkeursalternatief in oktober 2023 besproken met direct omwonenden, plaatselijk belang en de bestuurders van de gemeenten Leeuwarden, Heerenveen en provincie Fryslân. De minister neemt op korte termijn het besluit over het advies voorkeursalternatief. Daarna start de planuitwerkingsfase. Wij gaan dan verder in gesprek met omwonenden, dorpsbelang en de ondernemersvereniging om het voorkeursalternatief uit te werken en goed in te passen in de omgeving.

 

Vragen?

Het kan zijn dat u vragen heeft naar aanleiding van dit bericht. Wij nodigen u van harte uit op maandag 27 november van 16:00 – 18:00 uur in It Kattehûs, Rijksweg 180, 9011 VJ te Irnsum. Tijdens de inloopbijeenkomst staan medewerkers van Rijkswaterstaat, Heerenveen en Leeuwarden voor u klaar om een toelichting te geven op het advies voorkeursalternatief. Ook is er gelegenheid om vragen te stellen over de huidige stand van zaken van de brug.