Vrouwen van Nu Reduzum organiseren een busreis naar Bad Zwischenahn & Park der Gärten

Yn maaie en juny bloeie se wer yn Bad Zwischenahn, de rododendrons. Yn tunen, lâns strjitten, oeral kinne se bewûndere wurde. Yn it Rododendron Park steane in hiel soart rassen, yn prachtige kleuren, te bloeien. In lust foar it each. Soe it net in idee wêze om mei te gean mei in busreis dêr hinne? In idee wie berne, kontakt tusken ferskate minsken levert it folgjende op: Paulusma Reizen organisearret yn gearwurking mei Vrouwen van Nu Reduzum e.o. In deitocht mei de bus nei dizze blommenpracht op tongersdei 25 maaie.

Moarns nei Bad Zwischenahn, middeis nei Park der Gärten (thematúnen, rododendrons en konifearen). Mei dertusken yn ek noch wat frije tyd. It is in gehiel fersoarge deitocht, inklusief kofje/tee mei gebak, yntree Park der Gärten en jûns in 3-gangen diner. Lunch wol sels efkes meinimme.

In dei om te genietsjen, in dei om alles wat oer je hinne komme te litten, in dei om te relaxen. It iennichste wat je dy dei eins dwaan moatte is op tyd bij de bus wêze. As der minimaal 25 minsken meigeane, hellet de bus ús fan út Reduzum op. De kosten binne € 87,00

Eltsenien dy’t meiwol kin mei, dus freon, freondinne, buorfrou, nicht, neef, nim mar op, elts kin mei oant de bus fol is. Minsken dy’t harren opjoue krije foar fertrek alle gegevens.

Giest mei?!

Jou dy dan sa gau mooglik op: giestmei@gmail.com dan kin, by genôch dielname, de bus fêstlein wurde. Ek foar fragen kinne jim maile nei dit mailadres.

 


 

In de maanden mei en juni bloeien ze weer in Bad Zwischenahn, de rododendrons. In de tuinen, langs de straten, overal kunnen ze bewonderd worden. In het Rododendron park staan heel veel verschillende rassen, in prachtige kleuren te bloeien. Een lust voor het oog. Zou het niet een idee zijn om mee te gaan met een busreis er naar toe? Zo ontstond het idee. Contact tussen verschillende mensen leverde het volgende op: Paulusma Reizen organiseert een samenwerking met Vrouwen van Nu Reduzum e.o. een dagtocht met de bus naar deze bloemenpracht op donderdag 25 mei.

In de ochtend naar Bad Zwischenahn, in de middag naar het Park der Gärten (thematuinen, rododendrons en coniferen). Met daar tussen in nog wat vrije tijd. Het is een compleet verzorgde dagtocht, inclusief koffie/thee met gebak, intree Park der Gärten en in de avond een 3-gangen diner. Lunch moet je wel even zelf meenemen.

Een dag om te genieten, een dag om alles wat over je heen te laten komen, een dag om te relaxen. Het enige wat je die dag moet doen is op tijd bij de bus zijn. Als er minimaal 25 mensen meegaan, haalt de bus ons vanuit Reduzum op. De kosten zijn 87,00 euro.

Iedereen die mee wil kan mee, dus een vriend, vriendin, buurvrouw, nicht, neef, noem maar op, iedereen kan mee tot dat de bus vol is. Mensen die zich opgeven krijgen voor vertrek alle gegevens.

Ga je mee?!

Geef je dan zo snel mogelijk op: giestmei@gmail.com dan kan, bij genoeg deelname, de bus vastgelegd worden. Ook voor vragen kunnen jullie mailen naar dit e-mailadres.