Schouw Jirnsum 

,
jirnsum-dronefoto

Sinds een aantal jaren maakt een bestuurslid van Plaatselijk Belang Jirnsum samen met een medewerker van de gemeente Leeuwarden een rondje door Jirnsum. Vooraf geven we al aandachtspunten door, punten waarvan wij vinden dat die extra aandacht vanuit de gemeente vragen. Voorbeelden hiervan zijn; groen, spelen, grijs, veiligheid en parkeren. 

Bij “groen” gaat het niet enkel om het groen, maar ook de onkruidbestrijding, de bereklauw langs de Oude Schouw. Omdat de gemeente het onderhoud van het groen en de onkruidbestrijding heeft uitbesteed, is er bij de gemeente niet bekend wanneer en welke werkzaamheden er uitgevoerd worden. Zoals het borstelen van de straten waarbij gras en onkruid worden verwijderd. Maar als er dan auto’s geparkeerd staan, dan kan dat stuk niet worden meegenomen. Wij hebben aangegeven dat wij graag zien dat er vaker geborsteld wordt. De sloten worden 1x per jaar gehekkeld. De gemeente heeft toegezegd aandacht te zullen besteden aan het onkruid bij de nieuwe beplanting op de Terp, aan dat bij het pleintje op Fonterbuorren. Ook hebben we gevraagd meer aandacht te willen besteden aan de rotonde op de Bûtlânswei.  Deze ziet er vaak erg onverzorgd uit, geen mooie binnenkomst. In eerste instantie wil men enkel volstaan met frequenter maaien. Maar dit punt zal wel ingebracht worden bij het reconstructie overleg.  

Bij “spelen” ging het om het speeltuintje bij de Heareburch. Bij maaien wordt het hekje eruit gehaald en soms niet teruggeplaatst.  
 
Bij “grijs” kijken we naar het straatwerk. Op de planning van 2023 stond een gedeelte van de Himdyk, naar aanleiding van de schouw heeft de gemeente toegezegd de gehele Himdyk en de Finne onderhanden te gaan nemen.  

hebben we in het kader van “veiligheid” gekeken naar de kruispunten in Jirnsum, zoals die van Dekemastrjitte en die van de Douwemastrjitte. De heg rondom de school is eigendom van de school. Dus als deze te hoog is moeten wij dat aankaarten bij de school. Mochten er vanuit het dorp geluiden komen voor een veilige oversteek of iets dergelijks dan kan dit via Plaatselijk Belang worden aangekaart bij de gemeente.  

Het punt “parkeren”. Op de Rijksweg (zuidelijk gedeelte) staan nog regelmatig auto’s geparkeerd staan buiten de vakken. Er geldt een parkeerverbod, wij vragen dus aan alle inwoners van Jirnsum zich te willen houden aan de geldende regels. Verder geeft de gemeente aan zeer terughoudend te zijn met het vrijgeven van groen ten behoeve van parkeerplaatsen. Wij hadden namelijk voorgesteld om van een stukje groen aan de ingang van Molehiem, waar nu vaak tuinafval lag en een aanhanger waren geplaatst, zodat maaien ook niet mogelijk was, een aantal parkeerplaatsen te maken. 

Bij alles geldt, mocht u klachten hebben dan kunt u contact opnemen met 14058. Maar de gemeente kan het niet alleen, wijzelf als bewoners kunnen er ook wat aan doen om Jirnsum mooi te maken, te houden. Mocht u leuke ideeën, suggesties hebben, laat het ons weten. In ieder geval schriftelijk naar secretaris.pbi@gmail.com, maar u bent ook welkom op inloopspreekuur. Elke eerste dinsdag (december en januari de 2e dinsdag) van de maand, vanaf 19.30 uur tot 20.00 uur in het Kattehûs. 

 

Plaatselijk Belang Jirnsum