Werkzaamheden in Jirnsum van Gemeente Leeuwarden

Werkzaamheden van de gemeente Leeuwarden 2023

Wat gaat de gemeente doen en waar?
Voor vragen over deze activiteiten belt u 14058 of kijkt u op www.leeuwarden.nl.
Zie plattegrond: plattegrond bij de Werkzaamheden

56 Onderhoud Bûtlânswei

58 Baggeren waterloop

115 Klimaatadaptieve maatregelen en herstraten:  regenwaterafvoer en riool in 2023 of 2024

168 Aanpak verharding, onderhoud de Terp

259 Aanpak verharding, onderhoud Himdyk

Let op: Beschikbare middelen, weersomstandigheden, afstemming met andere projecten,  en het communicatieproces kunnen leiden tot andere prioriteiten of een andere planning

 

Gemeentebrede activiteiten (zonder nummer op de kaart) 

Community art projecten – kunst in je dorp, van Januari tot en met juli. In Stiens, Mantgum, Grou en omliggende dorpen. Betreffende dorpsbelangen worden via het project betrokken.

Op https://energieloketleeuwarden.nl/ vind u informatie over:
– Aardgasvrije wijken en dorpen. Via de ‘stap voor stap campagne’ kunnen inwoners tips, stappenplannen, veel gestelde vragen en antwoorden en de beschikbare subsidiemogelijkheden vinden om stap voor stap van het aardgas af te gaan.
– Besparen van energie en over het verduurzamen en comfortabeler maken van de woning.
– Energiecoach voor mensen met een minimum inkomen voor gratis advies en kleine energiebesparende maatregelen. 

Wijken en/of dorpen die willen starten met een duurzaam energieproject of juist een bestaand initiatief verder willen brengen, kunnen gebruik maken van Subsidie voor duurzame wijken en dorpen. https://www.leeuwarden.nl/subsidies/subsidieregeling-duurzame-dorpen-en-wijken-2022/

Stadsdichter – kunstprojecten in de openbare ruimte. Nader te bepalen locaties in wijken en dorpen.

Himmelwike in maart 2023. Jaarlijks terugkerende activiteit in samenwerking met basisscholen.

Aanpak (Jeugd)overlast bij locaties met veel meldingen van jeugdoverlast. Inzet op hotspots, en per locatie/situatie wordt plan van aanpak gemaakt, in samenwerking met jongerenwerk, politie en straatcoaches.

POP-Up bureau Handhaving op diverse locaties. Om de benaderbaarheid te vergroten organiseren we op diverse locaties een  ‘pop-up bureau’. Het pop-up bureau is mobiel en wordt voor een aantal uren geplaatst in een wijk of dorp. Door het gesprek aan te gaan met bewoners kunnen de handhavers op een laagdrempelige wijze de knelpunten- en overlastsituaties beter in beeld krijgen.

Project monumentonderzoek naar historisch waardevolle panden en andere onroerende zaken; mogelijke aanwijzingen als gemeentelijk monument. Project bestaat uit inventarisatie, onderzoek, formeel aanwijs- en bezwarenprocedure gericht op individuele pandeigenaren op grondgebied vml Boarnsterhim. In 2022 zijn inwoners van het deelgebied uitgebreid geïnformeerd en gevraagd suggesties te doen (Grote Klok, drie dorpsbijeenkomsten); die fase is in 2022 afgesloten.

Campagne nieuw afvalbeleid “Goed terecht in Leeuwarden”. Specifieke wijk- en dorpengerichte acties worden kort van tevoren aangekondigd via diverse kanalen, zie ook  https://goedterechtinleeuwarden.nl

Evenementen in de gemeente: Wilt u een evenement organiseren? Op www.leeuwarden.nl/evenementen/evenement-organiseren  vindt u de route om uw evenement aan te melden. U vindt hier ook de evenementenkalender voor volgend jaar.