Laatste deel doorfietsroute

Zoals al eerder aangekondigd wordt het laatste deel van de doorfietsroute binnenkort aangelegd.

Dit betreft het deel van de rondweg om het dorp en de twee aansluitingen daarop.

De gemeente Leeuwarden heeft bij onderzoek geconstateerd dat er ook funderingen verzakt zijn in bepaalde delen van de weg. Deze gaan ze meteen herstellen. Dat veroorzaakt enige tijd overlast voor het dorp.

Hieronder leest u alvast de vooraankondiging van hun werkzaamheden.

U wordt t.z.t. met een nieuwsbrief op de hoogte gehouden.

Aanleiding/achtergrond

In 2022 is de Rijksweg door Irnsum heringericht als onderdeel van de doorfietsroute Leeuwarden-Heerenveen. Tijdens de voorbereiding van de herinrichting van de Rijksweg in Jirnsum is door Plaatselijk Belang en bewoners aangegeven de snelle (groepen) fietsers door het dorp als verkeersonveilig te ervaren.

In samenspraak met het dorp hebben we ervoor gekozen om de (snelle) fietsers binnen de bebouwde kom op de rijbaan (30 km/uur zone) toe te staan én de mogelijkheid te geven om over de rondweg te mogen fietsen. Om dat op een veilige en verantwoorde wijze te doen zijn er aanpassingen aan de infrastructuur nodig. Deze aanpassingen gaan we nu uitvoeren.

De maximumsnelheid op de rondweg is al verlaagd naar 60 km/uur buiten de bebouwde kom en 30 km/uur binnen de bebouwde kom.

Aanbrengen fietsstroken Bûtlânswei

Op de Bûtlânswei en de Terprane worden binnen de bebouwde kom rode fietsstroken aangelegd zodat fietsers een eigen plekje op de weg hebben. Ter plaatse van de ingangen van het dorp worden borden geplaatst om de groepen snelle fietsers over de rondweg te verleiden.

Remmen snelheid autoverkeer

Om de snelheid van het autoverkeer ook echt te remmen naar 30 km/uur wordt ter plaatse van de komgrens op de Bûtlânswei een drempel aangebracht. Op de kruispunten Bûtlânswei – Douwemastrjitte en Terprane – Fonterbuorren worden verhoogde kruispuntplateaus aangelegd waar bestuurders van rechts voorrang hebben.

Onderhoud Bûtlânswei en Terprane

Op grote delen van deze wegen is nu sprake van spoorvorming in de weg. Daardoor blijft er water op de weg staan. Om dit te verhelpen wordt op deze delen van de Bûtlânswei en Terprane de fundering van de weg vervangen of verstevigd.

60 km/uur Reinerswei en Rijksweg

Ook op de Reinerswei tussen Grou en Jirnsum en op de Rijksweg tussen Jirnsum en brug Oude Schouw is kortgeleden de maximumsnelheid verlaagd naar 60 km/uur. Om dit te verduidelijken wordt de belijning op deze wegen aangepast. De middenstreep wordt weggehaald en aan beide zijden van de weg wordt kantbelijning aangebracht. De overgangen van 60 km/uur naar 80 km/uur worden met een witte slijtlaag aangegeven.

Rechttrekken fietspad ter hoogte van kruispunt Molesingel

Ten slotte wordt in het fietspad langs de Reinerswei bij het kruispunt met de Molesingel de uitbuiging in het fietspad rechtgetrokken. De voorrangssituatie wordt aangepast zodat fietsers voorrang hebben ten opzichte van autoverkeer.

Planning

Al deze maatregelen worden als één werk op de markt gezet en uitgevoerd. De planning is er op gericht om in juli te beginnen met de uitvoering. De werkzaamheden worden in fasen uitgevoerd. We verwachten dat de werkzaamheden in totaal ongeveer 4 maanden duren. Over de exacte planning, fasering en uitvoering wordt u door de gemeente geïnformeerd.