Algemene ledenvergadering Plaatselijk Belang Jirnsum (PBJ)

Donderdag 21 maart jl. heeft de jaarlijkse ledenvergadering van PBJ plaatsgevonden.

In totaal hebben circa 30 leden en overige geïnteresseerden de vergadering bijgewoond en was vanuit de gemeente Leeuwarden de politiek, dorpencoördinator Bram Louwerse en de wethouder Evert Stellingwerf aanwezig.

Het eerste deel van de vergadering betrof de formele afwikkeling van het jaar 2023, waarin door het bestuur een resumé is gegeven van de ondernomen activiteiten in 2023 en tevens het financieel verslag van 2023 is gepresenteerd en toegelicht met goedkeuring van de kascommissie.

Tijdens de vergadering zijn er 2 bestuursleden afgetreden, namelijk André Fokker en Wopke Hellinga. Het bestuur heeft aangegeven dat nieuwe bestuursleden welkom zijn. Na de rondvraag kwam een einde aan het formele deel van de vergadering.

Na de pauze werden nog vier korte presentaties gegeven, elk met een eigen focus op de toekomst van Jirnsum. De Werkgroep Historie kondigde onder andere aan dat ze druk bezig zijn met het realiseren van een monument ter nagedachtenis aan de gevallenen tijdens de oorlog. De Vereniging Doarpskorporaasje Jirnsum deelde onder andere hun plannen om de kerk om te vormen tot appartementen, een boeiende herbestemming die de leefbaarheid van het dorp kan vergroten. Vervolgens presenteerde de Werkgroep Stim & Jirnsum.com de nieuwe website van Jirnsum.com, die als digitaal platform zal dienen om informatie te delen en beter bereikbaar is via tablet en telefoon. Tot slot deelde Gemeente Leeuwarden hun visie en plannen voor Jirnsum, waarbij Bram Louwerse de gemeenschap meenam in de toekomstige ontwikkelingen.

Er zijn veel ontwikkelingen gaande in Jirnsum, daarentegen was de opkomst matig. We hopen u de volgende keer (ook) te zien.

Plaatselijk belang Jirnsum

Engbert vd Weide, Tineke Visser en Linda Karsten.