Volleybalvereniging IVERTO te Jirnsum

Artikel 1, aanmelding.

Leden kunnen zijn degenen die de leeftijd van 5 jaar hebben bereikt. Omtrent het aannemen als lid beslist het bestuur na mondeling of schriftelijk verzoek van het kandidaat-lid.

Artikel 2, verenigingsjaar.

Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni van het daaropvolgende jaar. Het financiële boekjaar loopt van 1 mei tot en met 30 april van het daaropvolgende jaar.

Artikel 3, opzegging.

Opzegging als lid dient te geschieden door een schriftelijke kennisgeving aan de secretaris tot 15 april voor het daaropvolgende verenigingsjaar.

Artikel 4, soorten leden en stemrecht.

De vereniging kent pupillen, jeugdleden, juniorleden, gewone leden (recreatieleden en senioren), ereleden en ondersteunende leden (Freonen fan Iverto)

Pupillen en jeugdleden zijn zij die circulatie minivolleybal spelen (en de leeftijd van twaalf jaar nog niet hebben bereikt vóór 1 oktober van het betreffende jaar). Juniorleden zijn zij die in het A, B of C-team spelen. Na juniorlid is men gewoon lid. Jeugdleden en juniorleden worden vertegenwoordigd door de ouders. Die ouders hebben ook gelijk stem recht als gewone leden. Ereleden en ondersteunende leden hebben enkel adviserende stembevoegdheid.

Artikel 5, hoogte en tijdsduur van de contributie.

De hoogte van de contributie wordt vastgesteld door de algemene vergadering op voordracht van het bestuur en kan jaarlijks op de algemene vergadering gewijzigd worden op voordracht van het bestuur.

Voor de volgende categorieën leden kunnen per categorie verschillende contributies worden vastgesteld:

a) jeugdleden (pupil en mini circulatie niveau 1 t/m 6

b) juniorleden (jeugd A, B en C)

c) gewone leden:

-1- leden die recreatief volleybal spelen

-2- senioren en juniorleden die NeVoBo volleybal spelen

De contributie is verschuldigd over het gehele verenigingsjaar, ook indien het lidmaatschap tussentijds door welke oorzaak dan ook wordt beëindigd. Het bestuur kan besluiten tot gehele of gedeeltelijke reductie van de contributie over de resterende periode van het verenigingsjaar.

Als een lid tengevolge van ziekte, ongeval of zwangerschap geen gebruik kan maken van de trainingsmogelijkheden, kan het bestuur op verzoek van dat lid reductie van de contributie verlenen over de periode dat de verhindering langer duurt dan twee maanden. De reductie bedraagt 50% van de contributie gedurende maximaal zes maanden.

Artikel 6, voldoen van contributie.

De contributie is maandelijks, per halfjaar of per jaar verschuldigd en kan uitsluitend op de bankrekening van de vereniging worden gestort.

Leden die niet maandelijks, per halfjaar of per jaar wensen te betalen, dienen de contributie te voldoen binnen een maand na ontvangst van de contributienota van de vereniging.

Bij aanmelding als lid (schriftelijk) geeft de persoon op of deze de contributie per automatische incasso wenst te betalen of middels een nota van de vereniging waar overheen administratiekosten worden berekend.

Alle leden ontvangen vóór aanvang van de competitie een overzicht van de contributie van de vereniging.

Het vierde lid uit dezelfde huishouding betaalt 50% van de contributie. Het vijfde lid uit dezelfde huishouding is gratis lid. In beide gevallen gaat het om de laagste categorie in de samenstelling van het lidmaatschap in die huishouding.

Artikel 7, betalingsachterstand.

Als een lid 2 maanden achter is met de betaling van de contributie, maant de vereniging het lid schriftelijk aan om binnen 3 weken te betalen. Hierbij mogen aanmaningskosten in rekening worden gebracht.

Als een lid 3 maanden achter is met de betaling van de contributie, maant de vereniging het lid schriftelijk aan om binnen 2 weken te betalen. Hierbij mogen aanmaningskosten in rekening worden gebracht.

Indien de achterstallige contributie niet binnen de in het vorige lid gestelde termijn wordt voldaan, stelt de penningmeester het bestuur voor om het betreffende lid te ontzetten uit het lidmaatschap.

Bij ontzetting uit het lidmaatschap blijft het lid achterstallige contributie en evt. kosten verschuldigd aan de vereniging.

Artikel 8, bestuurskandidaten.

Kandidaten voor het bestuur kunnen zowel door het bestuur als door de leden worden voorgesteld.

Door het bestuur voorgestelde kandidaten worden zo mogelijk 14 dagen voor de algemene vergadering ter kennis van de leden gebracht.

Door leden voorgestelde kandidaten dienen voor aanvang van de algemene vergadering ter kennis van het bestuur te worden gebracht.

Indien in de loop van het verenigingsjaar een vacature in het bestuur ontstaat voorziet het bestuur zelf in deze vacature tot aan de algemene vergadering.

Bij tussentijds aftreden van het gehele bestuur rust op het bestuur de verplichting om binnen 4 weken een algemene ledenvergadering bijeen te roepen. Tot het aantreden van een nieuw bestuur blijft het oude bestuur de lopende zaken waarnemen.

Artikel 9, algemene vergadering.

Voorstellen van de leden voor de algemene vergadering dienen uiterlijk een maand voor de algemene vergadering ingediend te worden bij het bestuur. Het bestuur brengt deze voorstellen bij de convocatie voor de algemene vergadering ter kennis van de leden.

De agenda voor de algemene vergadering bevat in ieder geval de volgende onderwerpen:

a) verslag van de secretaris

b) verslag van de penningmeester

c) verslag en benoeming kascommissie

d) rondvraag

Artikel 10, onvoorzien.

In alle gevallen waarin de statuten of het huishoudelijk reglement niet voorzien, beslist het bestuur.

Opnieuw vastgesteld op de algemene vergadering:

*28-05-1993

*15-05-2001

*13-05-2004

*26-05-2011

*26-05-2014