baltsjegooiersGeschiedenis
De Jeu de Boulesvereniging is voortgekomen uit een initiatief van de ANBO Jirnsum. Op 16 september 2003 is de eerste officiële baan naast de kantine in gebruik genomen. Toen het parkeerterrein nabij het sportcomplex vrij kwam is via de Stichting Beheer Sportaccommodatie aan de gemeente gevraagd dit terrein ter beschikking van de stichting te stellen aangezien de grond de bestemming sportvoorziening had. Na toestemming van de gemeente is de grond aan onze vereniging overgedragen. Met financiële bijdragen van Stichting Molehiem, de Rabobank en een eigen bijdrage van de leden is de baan in eigen beheer door de leden aangelegd. Door de oppervlakte van het terrein zijn hier 6 á 7 banen gerealiseerd. Op 4 oktober 2007 is de baan, onder de welluidende klanken van het “Weller” draaiorgel van Jetse de Boer, feestelijk geopend. Ook is toen de door mevr. G.Hijlkema-Miedema bedachte naam “De Baltsjegoaiers” onthult.

Oprichting
Op 27 december 2006 is de officiële oprichting van onze vereniging een feit geworden.

Bestuur
Het huidige bestuur bestaat uit:
Voorzitter: mevr.W.de Jong-Bosma, Douwemastrjitte 44.
Secretaris: dhr. E.Groen, Akkrum.
Penningmeester: dhr. O.de Jong, Gravinnewei 20.
Lid: mevr. Y. Koornstra-Verhoef, Rijksweg 73.
Lid: dhr. E. Boersrna Veltmanhofke 3.

Contributie
De contributie bedraagt C 25,00 per jaar. Opzegging lidmaatschap dient te geschieden voor 1 januari.

Waar wordt gespeeld en wanneer
Jeu de Boulesbaan op sportaccommodatie “De Bining”. Elke maandagochtend van 9.30 — 12.00 uur. In de pauze van 10.30 — 11.00 uur wordt er koffie gedronken in de kantine. Jaarlijks worden er in het voor-en najaar toernooien georganiseerd.

Inlichtingen
Voor inlichtingen omtrent lidmaatschap e.d. kunt u contact opnemen met de secretaris dhr. E. Groen, tel.: 0566-563152, e-mailadres: eddygroen40@gmail.com.