Onder Plaatselijke Belang vallen de volgende subcommissies:
1. De Stim fan Jim; dit is de dorpskrant voor Jirnsum.
2. Doarpsargyf Jirnsum; verzamelt en archiveert alles over Jirnsum
3. Jirnsum Online; beheert en onderhoudt dé internetsite van Jirnsum
4. Speeltuincommissie

1 DE STIM FAN JIM
Dat Jirnsum een actief dorp is, blijkt o.a. uit het feit dat er een eigen dorpskrant wordt uitgegeven. Deze krant verschijnt 10 keer per jaar in een oplage van 650 exemplaren. De Stim is speciaal bestemd voor alle inwoners van Jirnsum.
In de krant komen wetenswaardigheden aan de orde als:
– Activiteiten in het dorp
– Nieuwsagenda
– Informatie over de huisarts, dierenarts, thuiszorg, bezoektijden ziekenhuis, de peuterspeelzaal, ouderenwerk, de wijkagent
– Informatie van Plaatselijk Belang
– Informatie van de diverse verenigingen
– Bijdragen van bewoners en oud-bewoners van Jirnsum

‘De Stim fan Jim’ wordt gratis verspreid onder de inwoners van Jirnsum. De uitgave wordt financieel mogelijk gemaakt door enthousiaste adverteerders. Daarnaast wordt er jaarlijks een ‘zakjesactie’ gehouden onder de inwoners van het dorp. De bijdragen voor “De Stim fan Jim” samengevoegd en opgemaakt door de redactieleden.

De Commissie voor De Stim valt onder Plaatselijk Belang en bestaat uit:
Muriel Seinen (redactie), tel. 601200
Tjitske de Wal (redactie) tel. 620110
Signhild Moerland (advertentiebeheer) tel.601251

Redactieprotocol
De redactie van ‘De Stim fan Jim’ behoudt te allen tijde het recht om kopij te wijzigen of zelfs te weigeren. We proberen altijd te overleggen met de afzender over het niet of gewijzigd overnemen van kopijtekst. Om misverstanden te voorkomen is het raadzaam om bij het inleveren van de kopij de afzender te vermelden. Mocht de kopij op een speciale gebeurtenis slaan, dan is het handig om die gebeurtenis los door te geven voor de agenda.

Adverteren in ‘De Stim fan Jim’
De advertentietarieven voor 2013 zijn per jaargang als volgt:
1/8 pagina € 50,00
1/4 pagina € 100,00
1/2 pagina € 200,00
1 pagina € 400,00
Wij slaan de tarieven om per maand als u later in het jaar besluit een advertentie te plaatsen. Voor éénmalig adverteren van bedrijven gelden speciale tarieven. U kunt hiervoor de advertentiebeheerder benaderen.

2 DOARPSARGYF JIRNSUM
Het ‘Doarpsargyf Jirnsum’ bestaat sinds 1996/1997 en ressorteert rechtstreeks onder Plaatselijk Belang Irnsum.
Het doel is het verzamelen van documenten, krantenartikelen, enz. over Jirnsum en zijn bewoners.
Het materiaal kan heel oud zijn, maar ook van de laatste tijd.
Het materiaal wordt beschreven en geconserveerd als dat nodig is en bewaard in zuurvrije dozen.
Het archief is openbaar en kan door iedereen ingezien worden. Door de registratie is dat snel mogelijk. Doe dus niets weg, maar breng het naar het dorpsarchief.

Wie meer wil weten of materiaal heeft over Jirnsum en zijn historie kan contact opnemen met commissie ‘Doarpsargyf Jirnsum’:
Sake Janse
Piet Posthumus (secretaris)
Eddie Groen

3 JIRNSUM ONLINE
De commissie ‘Jirnsum Online’ is eigenaar en beheerder van de site www.jirnsum.com en valt als zodanig onder Plaatselijk Belang Irnsum.

4 SPEELTUINCOMMISSIE

Contactpersonen:
Tjitske van der Wal
Rianne van der Zee
Rinske van de Honig