De eerste vereniging werd opgericht in 1905 onder de naam “Nocht en Wille” en bleef bestaan tot 1912. Jongens mochten toen waarschijnlijk nog niet mee kaatsen maar richten hun eigen vereniging op onder de naam “Lyts Begjin”.

In 1922 werd er tegelijk met gymnastiekvereniging LOCI een nieuwe vereniging opgericht en deze heeft maar 5 jaar kunnen bestaan. Daarna kwam de vereniging “Nije Moed” en deze vereniging heeft het tot 1938 vol kunnen houden.

De moed was de Jirnsummers nog niet in de schoenen gezakt en in 1950 werd het huidige KV Irnsum opgericht. Door 12 dorpsgenoten welke bijeenkwamen in het toenmalige café Langhout zag deze vereniging het levenslicht. Dit was inmiddels de vierde keer dat er in Jirnsum een kaatsvereniging werd opgericht. Het eerste bestuur werd gevormd door Lammert de Vries, Sjirk Douna, Germ Nijenhuis en Yge Damsma.

In ruim 50 jaar gebeurt er veel in een vereniging. Er zijn inmiddels 59 verschillende bestuursleden geweest die van 1 tot 22 jaar bestuurslid zijn geweest. De eerste jaren waren er elk jaar 2 of 3 ledenpartijen, een keer “potsjekeatsen” (met een inleg van 40 cent) en de Merkepartij.
Vanaf 1965 is er voor de eerste keer een competitie geweest voor de senioren en in 1967 kwam er voor de jongens een competitie.

De emancipatie sloeg voor het eerst toe in 1971 toen de dames met de heren in de C-klasse de Merkepartij mochten kaatsen. Daarnaast deden er een aantal meisjes mee met het competitiekaatsen van de jongens. Zij hadden het kaatsen op school geleerd van Jan Meijer.

Het duurde toch nog tot 1975 voordat de dames onder leiding van Jappie Hallema een eigen competitie kregen en twee jaar later een eigen klasse hadden met de Merkepartij. In 1980 werd er een begin gemaakt met een jeugdtraining ook onder leiding van Jappie Hallema.

Zo boerde de kaatsvereniging flink door en aan het begin van de jaren tachtig had de vereniging ongeveer 380 leden en werd er door zo?n 160 leden meegedaan aan de competities. In die jaren waren er met de Merkepartij ongeveer 220 (oud) Jirnsummers van de partij.

Tezamen met de voetbalvereniging en de tennisvereniging is er een stichting opgezet zodat alle partijen gebruik kunnen maken van de sportaccommodatie in Jirnsum. De accommodatie kan hier en daar nog wel wat aanpassingen gebruiken maar met de samenwerking tussen de verenigingen is niets mis.

Naast al die bestuursleden die de revue zijn gepasseerd in ruim 50 jaar KV Irnsum heeft de vereniging een groot geluk gehad. Altijd zijn er de vrijwilligers die door de jaren heen bereid zijn geweest om te helpen tijdens de partijen met scheidsrechteren, kransen maken, materiaal onderhouden en de nodige hand en span diensten voor, tijdens en na al de kaatspartijen en de competities.

Enkele sportieve hoogtepunten:

1980: Schooljongens bond; 6de prijs
Bert Landman, Sije-Bennie Dijkstra en Goos Keulen
In dit jaar werd voor het eerst een prijs gewonnen op een bondswedstrijd. Op zaterdag 16 augustus in Oosterlittens wordt uit een lijst van 43 parturen in de 1ste omloop Harlingen met 5-4 (6-4) verslagen. In de 2de omloop volgt Midlum wat een 5-3 (6-2) zege oplevert. In de 3de omloop heeft het partuur een staand nummer en is een prijs al een feit. In de 4de omloop wordt helaas kansloos verloren van de latere winnaar Dronrijp.

1983: Freule; 4de prijs
Bert Landman, Goos Keulen en Tsjepke Zijlstra
Op woensdag 10 augustus werd ’s morgens om 09.00 uur begonnen aan de belangrijkste partij voor de jonges. Uit een lijst van maar liefst 50 parturen was in de 1ste omloop Mantgum met 5-1 (6-4) geen partij. In de 2de omloop volgt het sterke Menaldum (met de gebroeders de Boer) wat na een spannende strijd eindigde in 5-5 (6-4). Na de 3de omloop een staand nummer te hebben, volgt Dokkum in de 4de omloop. Een partij met veel fouten maar er werd wel met 5-5 (6-0) gewonnen. In de halve finale volgt favoriet Dronrijp dat al snel op 0-4 voorkomt. Na een bovenslag van Goos op 6-6, een zitbal op 6-2 van Bert op 2-4, is het jammer dat Bert net te ver oplaat op 6-6 waarna Dronrijp het laatste eerst ook haalde. Uiteindelijk werd er met 2-5 (4-6) verloren van Dronrijp die ook de winnaar van deze Freuledag zou worden.
1985: Schoolmeisjes bond; 3de prijs
Anke Buiteveld, Jeltsje Spel en Aukje Dijkstra
Zaterdag 17 augustus was het de beurt aan de schoolmeisjes. Uit een lijst van 19 parturen moest er in de 1ste omloop afgerekend worden met Bolsward; dit werd een gemakkelijke 5-1 (6-4) overwinning. Dan in de 2de omloop volgt het lastige Sint Annaparochie maar dit werd een afgetekende partij: 5-0 (6-2). In de 3de omloop is er een staand nummer en in de halve finale bleek het voor eigen publiek kaatsende Dronrijp met 2-5 (4-6) te sterk. Buurtdorp Raerd met Doete de Groot, Aukje de Groot en Rixt Visser in de gelederen zou deze dag met de kransen naar huis gaan.

1988: Dames bond; 2de prijs
Anke Buiteveld, Aukje Buiteveld en Joke Nijdam
Op zaterdag 18 juni in Jorwert werd uit een lijst van 28 parturen een mooie 2de prijs behaald. In de 1ste omloop werd Menaldum met 5-3 (6-4) verslagen. In de 2de omloop gevolgd door Ferwerd met 5-4 (6-0). In de 3de omloop is Franeker geen partij: 5-1 (6-6). Dan volgt in de halve finale tegen Wijtgaard/Wirdum een 5-2 (6-4) overwinning en een plaats in de finale is een feit. Daarin was Wommels met de uitstekend kaatsende Lia de Jong te sterk met 1-5 (6-6).
1990: Schoolmeisjes bond; 1ste prijs
Nynke Hallema, Dorien van Steen en Magda Damstra
Zaterdag 30 juni te Dronrijp volgt de eeste overwinning op een Bondswedstrijd van KV Irnsum. Onder leiding van coach Jappie Hallema moest er uit een lijst van 17 parturen in de 1ste omloop afgerekend worden met het lastige Tzummarum en dit lukte met 5-4 (6-4). In de 2de omloop had Berlikum geen kans en werd het 5-1 (6-4). De 3de omloop was Wijtgaard/Wirdum geen partij: 5-0 (6-0). In de halve finale volgt Wommels en ook dit ging van een leien dakje met als uitslag 5-2 (6-6). De finale werd gekaatst tegen het favoriete Winsum maar onder leiding van de sterk uitslaande Dorien van Steen werd dit een 5-2 (6-6) overwinning.
1991: Schoolmeisjes bond; 2de prijs
Marisca Dalhuizen, Anneke Visser en Marit de Vries
Uit een lijst van 20 parturen werd in Dronrijp om 10.00 uur begonnen met de Bondswedstrijd voor Schoomeisjes. In de 1ste omloop wed Wergea met 5-3 (6-4) verslagen. Vervolgens werd Ferwerd naar huis gestuurd met 5-1 (6-4). De 3de omloop tegen Marssum werd een 5-3 (6-6) overwinning, gevolgd door een staand nummer in de halve finale. In de finale is Exmorra met o.a. Gejanne Buma te sterk; 0-5 (6-6).
1995: Schoolmeisjes bond; 1ste prijs
Kirsten Slof, Jolanda Dalhuizen en Renate Hazenberg
Na 1990 volgt er nu weer een overwinning op een bondswedstrijd. In Ternaard werd op 17 juni uit een lijst van 17 parturen eerst niet begonnen (hevige regenval) maar na een half uur kan de Bondswedstrijd voor Schoolmeisjes toch van start gaan. Coach Jeltsje Spel (op hoge laarzen) zag hoe in de 1ste omloop het lastige Hitzum met 5-3 (6-6) werd verslagen. In de 2de omloop een zeer spannende partij tegen Oude Biltzijl met Femke Dijkstra; 5-5 (6-4). De 3de omloop tegen Goënga werd een gemakkelijke 5-1 (6-6) overwinning, gevolgd door een staand nummer in de halve finale. De finale werd gekaatst tegen favoriet Berlikum wat een spannende partij opleverde met als uitslag 5-4 (6-6) waarna de kransen voor de 2de keer in de historie op een Bondspartij mee naar Jirnsum gingen.
2001: Nederlands Kampioenschap Schoolmeisjes; 3de prijs
Irma Karsten, Ilona Stoker en Judith Schaap
Het was zaterdag 23 juni toen er uit een lijst van maar liefst 29 parturen om 10.00 uur kon worden begonnen in Grou aan de Bondswedstrijd voor Schoolmeisjes. Onder leiding van coach Henk Karsten werd een verdienstelijke 3de prijs behaald. In de halve finale bleken de meisjes van Ee net te sterk.
2004: Freule; 5de prijs
Tycho Reimers, Sander Karsten en Wibe Nicolai
Op woensdag 11 augustus werd in Wommels met een lijst 61 parturen (!!) ’s morgens om 09.00 uur begonnen. Met Bauke Nicolai als begeleider moest er in de 1ste omloop afgerekend worden met Holwerd en dat lukte: 5-3 (6-4). In de 2de omloop werd Minnertsga met 5-3 (6-2) opzij gezet. Witmarsum is in de 3de omloop een lastige tegenstander maar dankzij de sterke opslag van Sander Karsten, en het inmiddels vele publiek uit Jirnsum, werd het een mooie 5-4 (6-6) overwinning. Helaas was Goutum in de kwart finale met 3-5 (4-6) te sterk.
2006: NK Jeu de Pelote; 3de prijs
Jouke Riemersma, Douwe Elzinga, Wibe Nicolai, Sjirk de Groot, Anno Wijtsma en Peter Posthumus
Van 19 t/m 30 juni werd in Oosterlittens het Nederlands kampioenschap Jeu de Pelote georganiseerd. Met een lijst van 25 teams werd er op 19 juni gestart. Jeu de Pelote is een Belgische variant op het kaatsen. In de 1ste omloop werd Boazum na een zeer spannende partij verslagen met 8-7 (40-40). Oosterend volgt in de 2de omloop en deze wedstrijd werd gewonnen met 8-5 (40-40). Voor een plaats in de halve finale moest het sterke Franeker worden uitgeschakeld, dit lukte met 8-6 (40-30). In de halve finale bleek Berlikum met 1-8 (30-40) te sterk.
2007: Schoolmeisjes bond; 2de prijs
Anita Kant, Jildou Wijtsma en Joyce Stoker
Op zaterdag 7 juli werd in Sint Annaparochie de Bondswedstrijd voor Schoolmeisjes georganiseerd. Tijdens dit seizoen werd er reeds eerder een prijsje gewonnen en wellicht ook deze dag een kans voor de dames. In de 1ste omloop werd Beetgum met 5-0 (6-4) van het veld geslagen. In de 2de omloop was het andere koek tegen Hallum waarin de wedstrijd zeer spannend werd met ‘alles aan hang’: 5-5 (6-6) waarbij Jirnsum als winnaar het veld af mocht. De 3de omloop werd een 5-0 (6-4) overwinning op Giekerk. In de halve finale komt Hijum/Finkum er niet aan te pas: 5-1 (6-0). De finale tegen Franeker werd met 1-5 (6-6) verloren. Maar een 2de prijs was ook het hoogst haalbare met over de gehele dag een geweldig opslaande Anita Kant.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *